Osallistumisia kisoihin vuonna 2018 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Roivas Kirsi IJA5
Lehto Ensio IJA5
Tuomisto Tero IJA4
Aaltonen Tapio Jy-Su4
Auvinen Erik IJA4
Lehtomki Esa Jy-Su4
Koskinen Erkki IJA4
Seppnen Jaakko PuJo4
Lehto Arja IJA4
Oikarinen Simo Jy-Su4
Piepponen Kalevi IJA4
Ihanus Petri Jy-Su3
Pirtinsola Jyrki Jy-Su3
Nissinen Pyry Jy-Su3
Rytky Johanna PuJo3
Rovio Mikko PuJo3
Litmanen Risto PuJo3
Alho Jukka Jy-Su3
Tojkander Niko IJA3
Busk Sisko PuJo2
Arto Laakso Kyjo2
Puurula Tapio Jy-Su2
Issakainen Hannu PuJo2
Niskanen Mikko IJA2
Nevalainen Jukka Kyjo2
Tiihonen Juha PuJo2
Iivonen Jarno PuJo2
Martikainen Kristi PuJo2
Ltjnen Asko PuJo2
Ruuskanen Niilo PuJo2
Morgocha Mikhail Jy-Su1
Vesa Tarhala Kyjo1
Martikainen Pertti PuJo1
Henkka Aka Jy-Su1
Peltola Jukka Kyjo1
Aale Myllyntaus Jy-Su1
Issakainen Eeva PuJo1
Olli Vesa Kyjo1
Virnes Raino PuJo1
Olkkonen Arto Jy-Su1
Anne Myllyntaus Jy-Su1
Kcher Kurt PuJo1
Sihvonen Jani Jy-Su1
Vihoma Marko PuJo1
Lyytikinen Seppo IJA1
Tanja Paakkanen Kyjo1
Kontkanen Kimmo Jy-Su1
Cerrada-Gimenez Ma PuJo1
Veikko Kaarlampi Kyjo1
Kangasmki Arto Jy-Su1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2018:
Aaltonen TapioJy-Su7
Lehtomki EsaJy-Su7
Pirtinsola JyrkiJy-Su6
Lehto ArjaIJA6
Lehto EnsioIJA6
Roivas KirsiIJA6
Ihanus PetriJy-Su5
Oikarinen SimoJy-Su5
Nissinen PyryJy-Su5
Seppnen JaakkoPuJo4
Koskinen ErkkiIJA4
Auvinen ErikIJA4
Puurula TapioJy-Su4
Piepponen KaleviIJA4
Tuomisto TeroIJA4
Anne MyllyntausJy-Su3
Aale MyllyntausJy-Su3
Niskanen MikkoIJA3
Rytky JohannaPuJo3
Rovio MikkoPuJo3
Litmanen RistoPuJo3
Tojkander NikoIJA3
Alho JukkaJy-Su3
Issakainen HannuPuJo2
Tiihonen JuhaPuJo2
Iivonen JarnoPuJo2
Ltjnen AskoPuJo2
Martikainen KristiPuJo2
Arto LaaksoKyjo2
Ruuskanen NiiloPuJo2
Olkkonen ArtoJy-Su2
Busk SiskoPuJo2
Kangasmki ArtoJy-Su2
Nevalainen JukkaKyjo2
Henkka AkaJy-Su2
Morgocha MikhailJy-Su2
Varesvuo EskoJy-Su2
Vesa TarhalaKyjo1
Issakainen EevaPuJo1
Peltola JukkaKyjo1
Kontkanen KimmoJy-Su1
Olli VesaKyjo1
Kcher KurtPuJo1
Isopahkala JuttaJy-Su1
Cerrada-Gimenez MaPuJo1
Vihoma MarkoPuJo1
Martikainen PerttiPuJo1
Sihvonen JaniJy-Su1
Ruuska TarmoJy-Su1
Virnes RainoPuJo1
Tanja Paakkanen Kyjo1
Lyytikinen SeppoIJA1
Veikko KaarlampiKyjo1
Koskensilta SeppoJy-Su1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2018:
Koskinen ErkkiIJA1
Lehto EnsioIJA1
Roivas KirsiIJA1
Auvinen ErikIJA1